AnaSayfa
 
Gerçekleştirilen Eğitimler

Bilindiği üzere, 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç olmak üzere, genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri bünyesinde iç denetim sisteminin kurulması öngörülmüş, anılan Kanunun geçici 5 inci maddesinin son fıkrasında da, bu maddenin (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen görevlere atananların Kanunun öngördüğü sistemin uygulanmasına yönelik eğitime tâbi tutulacakları hükme bağlanmış bulunmaktadır.

Diğer taraftan, 5018 sayılı Kanunun “İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Görevleri” başlıklı 67 nci maddesinin (f) bendinde, eğitim programlarının düzenlenmesi görevi Kurula verilmiş olup, söz konusu eğitim programı 29.08.2007 tarih ve 15 sayılı Kurul kararıyla belirlenmiş bulunmaktadır.

Bu çerçevede, düzenlenen iki dönem, toplam üç aylık eğitimlere ilişkin program ve katılımcı listelerine aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Bu çalışmalara yoğun ilgi gösteren ve aktif katılım sağlayan değerli katılımcılara teşekkür eder, bundan sonraki çalışmalara da katılım sağlanmasından büyük memnuniyet duyacağımızı belirtmek isteriz.